Vakıf Belgemiz


Şeyh Hasan Köyü Karakaya Barajı alanı (1987) Ümit Serdaroğlu

 

Şeyh Hasanlu Zaviyesi Vakıfnâmesi / Şeyh Hasan ve Şeyh Ahmed Dede Ocağı Vakfıyesi

 

MİLADÎ 1530 (HİCRÎ 937) TARİHLİ ŞEYH HASAN KÖYÜ'NE AİT VAKIFNÂME

 

Malatya'nın Muşar (Baskil) Nahiyesi'ne bağlı Şeyh Hasanlu (Şeyhhasan) Köyü'nde medfun olan ve Şeyh Hasanlı Seyyîdlerin atası olan Seyyîd Şeyh Ahmed Dede'nin Seyyîd Ebul Vefâ evlâdından olduğuna dair ve miladî 1254 tarihinde Sultan Alaeddîn Keykubâd tarafından kendisine Vakıf verildiğine ve Zaviye sahibi olduğuna dair Vakıfnâme Belgesi:

 

"Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Hasanlu tabi-i nahiye-i Muşar nam-ı diger Seyyid (Ebûl Vefâ) ki merhumü’l-mağfürleh Sultân Alaeddîn (Keykubâd) nevverallahu merkadehu iki başın bile vakf eylemiş.

 

Karye-i Şeyh Hasanlu tabi-i Muşar

Tamam malikane ce canib-i divani. Hasıl 178

 

Mezra-i Özbek tabi-i nahiye-i m. İki başı. Hasıl 312

 

Mezra-i Beyru tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Mezra-i Üç Bölük tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Mezra-i Hori tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Yekun 1090

 

Zikr olan karye mezari’in tamam malikaneleri ve canib-i divanileri merhum Seyyid Ebu'l Vefa Tâcu'l-Ârifîn kaddesallahu sırrahu'l âzîz evlâdından Şeyh Ahmed Tavîl el-mülakkab Tecemî nevverallâhu merkadehunun vakf idüği merhum Sultân Alaeddîn (Keykubâd)’in iki yüz seksen dört yıl tarihle müverrah vakıfnamesi ve sonra şuhud-ı udul şehadetleri ile bir defa dahi sabit olduğunı yüz otuz dört yıl tarihle müverrah şer’i hüccetleri ve sahih murabba’at-ı sultânîyyeleri olduğundan gayrı min zalikü’z-zaman ila haze'l-ân bilâ-fasl vakfıyyet üzere tasarruf etdüklerine cem-i gafir mine'l-müslimîn şehâdet eyledükleri ecîlden ber karar-ı sâbık defter-i cedîde vakf-ı mukârrer kayd olundı..."

 

[BOA, TD 156, s. 41-42]

 

Belgeyi bize ulaştıran Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkmaz ŞEN Hocamıza teşekkür ediyoruz...

 

Şeyh Hasanlı Muhammed Can


Paylaş

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi