Hoşgeldiniz Şeyh Ahmed Dede Ocağı Resmi Internet Sitesi


Âşık Kemter Yusuf Dede


Alevî Ocakları

 

Anadolu'da yeşermiş bir yol düşünün, kökleri Kerbelâ'ya daha ötede kandilde ki nura ulaşan varlığının tamamı insan üzere kurulmuş Kâbe'sini ve kıblesini İnsân-ı Kâmil edinmiş,  Cenâb-ı Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Cenâb-ı İmâm Ali'yi önder, Ehl-i Beyt'i baş ilân etmiş. Cenâb-ı Peygamberin emâneti Ehl-i Beyt ve Kur'ân'a sahiplik uğruna yüz yıllarca katliama uğramış ama Rıza Şehri ve Rızalık anlayışını bırakmamış bir öğreti, bir yaşam, bir hakikat...Devamı...


1987 sonrası Şeyh Hasan Köyü


Yusuf Ziya Paşa'nın Tuzağına

Düşen Şeyh Hasanlu Aşiretinden Kesilen Altmış Baş

 

1798 yılında Erzurum Valisi Yusuf Ziya Paşa, bugünkü Dersim coğrafyası içinde bulunan Şeyh Hasanlı Aşireti liderlerini Çemişgezek’e davet etti. Otuzu aşiret reisi olmak üzere yüze yakın kişi Çemişgezek’e geldi. Gece olunca bu kişiler evlere misafir olarak dağıtıldı. Önceden yapılan plana göre bu kişilerin hepsi bulundukları...Devamı...


Âşık Mücrimî Dede‏


Ahmed Yesevi Mülahazası

 

Munzur Dergisi’nin 37. Sayısı yayınlandı. Erdal Gezik’in “Alevi Ocak Örgütlenmesine Dair Saptamalar ve Sorular” başlıklı yazısı, Alevi-Kızılbaşların yaşadığı coğrafyalardaki ocaklarla ilgili, en azından bundan sonra yapılacak benzer çalışmalara kapı aralaması ve katkı sunması açısından, fikri tartışma mahiyetinde, önemli bir çalışmadır.Devamı...


Teslim Abdal

 

Teslim Abdal Şeyh Ahmed Dede'nin torunlarındandır. Teslim Abdal`ın doğum ve ölüm tarihleri hakkında günümüze net bir bilgi ulaşmamıştır, sonradan yazıldığı anlaşılan Şeyh Hasan (Tabanbükü) Köyü'ndeki  mezar kitabesinde “Teslim bini  El-Seyyidi Hüseyini“ Hicri 1165 Miladi takvime göre 1751 yazısı bulunmaktadır.Devamı... 


Belgeler


Desimlu Aşiretinden Dersim Sancağına

 

Dersim’in isim kökeni üzerine günümüzde kabul gören ortak görüş,kelimenin Farsça“der=kapı”ve “sim=gümüş” isimlerinden türemiş olduğu ve“Gümüşkapı” manasına geldiğidir. Aynı şekilde Dersim’in eski sınırlarının dadoğuda Varto’dan kuzeyde

İmranlı ve Zara’ya, batıda ise Malatya’ya kadargeniş bir coğrafyayı kapsadığı sık tekrarlanan bir iddiadır. Gerek yöredekisözlü anlatımlar, gerekse Osmanlı arşiv kayıtları, söz konusu iki iddianın da...Devamı...


Kitap tavsiyeleri


Kalender Topalcengiz Dede / Elazığ

 

1 Mart 2004 Pazartesi günü (on muharremde), 79 yaşında vefat eden Kalender Topalcengiz; Ünlü Alevi Halk Ozanı Teslim Abdal’ın şiirleriyle birlikte, kendi yöresinde yetişen ozanların şiirlerini de derleyen, kendi ocağı ve Alevi inancıyla ilgili çeşitli araştırmaları da olan, uzun yıllardan beri cemler yürüterek gönüller fetheden, birbirinden güzel şiirler yazan, Malatya’da çok sevilen bir insandı.

 

Battalgazi İlçesi’ndeki Zeynel Abidin Ziyareti sırasında, kısa bir süre halka hitap ettikten sonra, kalp krizi geçirerek vefat eden Kalender Toplcengiz, 2 Mart Salı günü doğum yeri olan Elazığ’ın Baskil İlçesi’ne bağlı Tabanbükü (Şeyh Hasan) Köyü’nde toprağa verilmiştir....Devamı...


1987 öncesi Şeyh Hasan Köyü


FIRAT KENARINDA BİR HORASAN ERENİ

ŞEYH AHMED DEDE

 

İki bin yılının eşiğine geldiğimiz bugünlerde, yüzyılımızın bir özelliği olarak, demir perdeler yıkılmış, gelişen iletişim imkanları, bloklara ayrılmış dünyada yeniden yapılanmaları zorunlu hale getirmiştir. Bununla beraber Türk kültürünün yayıldığı geniş coğrafyada, bugün de varlıklarını devam ettiren Türk cumhuriyetleri ile kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz belirli bir hız kazanmıştır. Kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesine I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi gibi benzer faaliyetlerin büyük katkısı olacaktır. Bu yönüyle kongreyi düzenleyen Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı’na teşekkür ediyorum.

 

Bildirim “Fırat Kenarında Bir Horasan Ereni Şeyh Ahmet Dede” ile ilgili olacaktır(1). Bu bildiride, Şeyh Ahmed Dede’nin Horasan’dan gelişi ve ailesi ile ilgili mezar taşları üzerinde durularak yaşadığı dönem aydınlatılmaya çalışılacaktır...Devamı...


Basın Bildirileri

                                                    Devamı...


1.Avrupa Birlik Toplantımız


Dersim’in Cumhuriyet Öncesindeki Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme

 

Cumhuriyet öncesi Dersim’deki sosyo-ekonomik yapıya dair çalışmalar yok denecek kadar az olup mevcut çalışmalar da daha ziyade siyasi ve idari yapıya dairdir. Bu çalışmada Dersim’in sosyo ekonomik yapısına farklı bir daha tarihsel ve içeriden bakılarak bazı sorular sorulmuş ve ileride yapılacak çalışmalara kapı aralanmıştır. Diğer bir ifadeyle çalışmada kesin sonuçlar ortaya koymaktan ziyade yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak amaçlanmıştır.Devamı...


Dedeler1   2     4  ileri >>


Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi