Belge Çevirileri


Şeyh Ahmed Dede Ocağına ait Seyyidlik ve Tarikat belgelerinin tercüme çalışmasını ile bilgilerini sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Hicri 1102 Tarihli Belge

 

Malatya Kadısına Hüküm ki,

 

Kazâ-yı mezbûra tâbi Müşar nâhiyesinde âsude olan Kutbu’l-Arifîn  Seyyid Şeyh Ebu’l-Vefâ Kuddise Sirruhu’l-Azîz’in zâviye-tekyesinde zâviyedâr olup âyende ve revendeye it’âm-ı taâm içün kazâ-yı mezbure tevâbiinden Şeyh Hasanlu ve Üç Bölük ve Erdek ve Teşlu nâm mezraların mahsûlâtı vakf olup ve ahâlisi dahi avârız-ı dîvâniye ve tekâlif-i örfiyyeden muâfiyet üzere salâtîn-i mâziyeden muâfnâme ve yedimizde evâmir-i şerife ve vakfiye-i  ma’mûletün biha ve sûret-i defter-i  cedîd-i hakânî var iken hilâf-ı defter ve emr-i şerîf  avârız vesâir tekâlif talebiyle rencîde ve remîde ederler. Men’i bâbında emr-i şerîf ricâsına i’lâm  olunmağa Hazîne-i Amire’mde mahfuz olan mevkufât defterlerine nazar olundukda, vakf-ı mezburun gayr-i ez füru-nihâdegân icmâl üzere iki yüz doksan üç avârız-hânesi olduğu mastur olup ve Defterhâne-i Amire’mde mahfuz olan defterlere müracaât olundukda nâhiye-i mezbûrede vâkî Şeyh Hasanlu Maa Mezraâ-yı Çivril nâm karyede Şeyh Ahmed-i Tavîl nâm kimesne medfûn olup feth-i hakânîde kitâbet olundukda vilâyet defterlerinde kura-yı mezbûrede vakf olmayıp ve reâyâdan kimesne muâf-ı kayd olmayıp sonra vilâyet defterinde mezbûr karye ile dört pâre mezrâyı mezâr-ı mezbûreye vakf eyleyip ve yirmi sekiz nefer kimesne içün muâfdır deyu şerh verip amma mufassal defterinde mezâri’i kayd etmeyip ancak Şeyh Hasanlu’nun iki başdan vakf yazıp ve on üç nefer kimesneyi muâf eyleyip ellerine sûret-i defter verip âyende ve revendeye hizmet eylemek üzere mukayyed bulunmağın imdi, kanun ve defter mucebince amel oluna deyu fermân sâdır olmağın bin altmış yedi senesi Rebî’ülevvelinin on ikinci günü  (12 Rebîülevvel 1067) târihiyle müerreh emri şerîf verildüği derkenâr olundukda hilâfına emr-i âher sâdır olmuş değil ise, tecdîd oluna deyu fermân-ı şerîf sâdır olmağın şurûtuyla emr-i şerîf yazılmağa tezkire verildi.

Orijinal Belge
Orijinal Belge


Şeyh Ahmed Dede Vakfı

 

Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Hasanlu

 

Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Hasanlu tabi-i nahiye-i Muşar nam-ı diger Seyyid ki merhumü’l-mağfürleh Sultan Alaaddin -Keykubad- nevverallahu merkadehu iki başın bile vakf eylemiş.

 

Karye-i Şeyh Hasanlu tabi-i Muşar. Tamam malikane ce canib-i divani. Hasıl 178

 

Mezra-i Özbek tabi-i nahiye-i m. İki başı. Hasıl 312

 

Mezra-i Beyru tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Mezra-i Üç Bölük tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Mezra-i Hori tabi-i nahiye-i mezbure. Hasıl 200

 

Yekun 1090

 

Zikr olan karye mezari’in tamam malikaneleri ve canib-i divanileri Merhum Seyyid Ebu'l Vefa Tacü'l-Arifiyn Kaddesallahu sırrahu'l aziz evladından Şeyh Ahmed Tavil el-mülakkab Tecemi nevverallahu merkadehunun vakf idügi merhum Sultan Alaaddin’in iki yüz seksen dört yıl tarihle müverrah vakıfnamesi ve sonra şuhud-ı udul şehadetleri ile bir defa dahi sabit olduğunı yüz otuz dört yıl tarihle müverrah şer’i hüccetleri ve sahih murabbaa’at-ı sultaniyeleri olduğundan gayrı min zalikü’z-zaman ila hazel’-an bila-fasl vakfiyet üzere tasarruf etdüklerine cemm-i gafir min el- müslimin şehadet eyledükleri ecilden ber karar-ı sabık defter-i cedide vakf-ı mukarrer kayd olundı. 

 

Şeyh Hasan Köyü Karakaya Barajı alanı (1987) Ümit Serdaroğlu
Şeyh Hasan Köyü Karakaya Barajı alanı (1987) Ümit Serdaroğlu


Paylaş

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi