Ali Abbas Ocağı Şeceresi Şeyh Ahmed Dede Ocağı Bağları


Hicri 1155/Miladi 1742

 

ŞECERE 1

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

 

Nasrun mine‟llahi ve fethun karîb ve beşşiri‟l-mü‟min Ya Muhammed ya Ali.

Elhamdülillahi ala tayyibi‟t-tahirîn kutbi‟l-ârifîn seyyidi‟ş-(şakirîn)(1) ala tariki‟lmüstakim evliyai‟l-mürselîn et-tari-katî hakikati‟s-salilkîn el-kutbi‟l-ârifîn.

 

Yer yoğiken gök yoğiken (mürekkeb)(2) ezilmeden kalem düzülmeden cihan bozulmadan İsm-i A‟zam‟dan halk olub bin dua ile göğe ağan, kandilde (nur olub)(3) çal pare hututı(4) kırk pare bö lüb diyub (Kevne)(5) kazma atub bir sarı öküz üstüne bina dutub arş yarılub, Düldül çıkub, Muhammed Mustafa‟nın parmağına basub, altı dirhem kanı saçub parmağının kanından yeşil otlar göğe r olub(ol vakt nurunu)(6) görüb nuruna salavat verdi. Biz de Muhammed‟e salavat virüb Allah nida idüb: “A‟layım, edn ol vakt Allah‟tan nida idüb: “Yâ Muhammed ben seni yetmiş iki buçuk millet ümmet eyledüm(7). Bir mucizatını görüb niçin nida eyledin yâ resulallah her birine bir(dil verüp)(8) her birine bir din (verdik)(9) ve ne ma‟na ile ayr ideyim.” Ol vakt zül-Celal Hazretleri Cebrail aleyhisselam ile yüz (dört kitab gönderdi.)(10) Ol vakt Allah şerikin yoktur. Şerikin yarlığına delilim üç, üçte(biri)(11) delilim budur ki: Birisi aklen, birisi naklen, birisi (yakinen delilim budur)(12) ki: “Kul hüvallahü ehad”, naklen delilim budur ki: “Âmentü billah”, yakinen delilim bu dur ki: “ve melaiketihi ve kütübihi”. Ol vakt gökyüzünden (yüzdört kitab indi.)(13) Dördü müdevver büyük kitab, yüzü suhuf. İncil îsa aleyhisselam‟a inüb, Tevrat Musa aleyhisselam‟a inüb, (Zebur Davud aleyhisselam‟a)(14) inüb, Kur‟an Muhammed aleyhisselatü ve‟s selam‟a inüb, yüzün şeriata virüb, dördün hakikat‟a virüb andan sonra yol kurulub(haber-i Cebrail)(15) Aleyhisselam olub, mürşidlik toprakta kalub, pirlik Ali‟nin zatında kalub, dahi cem Mürşidi Şah Ali Abbas olub(Cebrail Mîkâ)(16) eyvallah idüb, Mikail İsrafil‟e eyvallah idüb, İsrafil Azrail‟e eyvallah idüb, Azrail Muhammed Mustafa‟ya eyvallah idüb, Muhammed Musta fa(Aliyyü‟l)(17) Murtaza‟ya eyvallah idüb, Alliyyü‟l-Murtaza Mehdi-i sahib-i zaman‟a eyvallah idüb, Mehdi-i sahib-i zemîn de yola ey(vallah idüb)(18) yol cümleden uludur.

 

Cümlemizin başadır yol.Yol Ali‟nindir. el-Beyanü fi‟l-beyani‟l-beyan, farz-ı kifaye budur: Üç yüz altmışaltı(farz-ı kifaye budur)(19) Ellisi el-Hac Bektaş Veli kuddise sırrü‟l-azîz kavlinde, yüzü de Musa Rıza kavlinde, yüzü İmam Hüse yin kavlinde, yüzü de Şah Ali Ab

 

bas(kavlinde kırk)(20) altısı Mehdi-i Sahib-i Zaman kavlinde, cümlesi Mehdi-i Sahib-i Emin el-beyan ikrarü‟l-beyan.

 

El ele el Hakk‟a Urumkuryesi Meh med Dede Sultan, Haydar Sultan‟a ey vallah idüb, Haydar Sultan Kalkancı z eyvallah idüb)(21) Kalkancız Güvenç Abdal‟a eyvallah idüb, Güvenç Abdal, Kâimoğlu‟na eyvallah idüb, Kaimoğlu, Bender Fakıoğlu‟na eyvallah idüb, Bender Fakıoğlu, Şahinoğlu‟na eyvallah idüb, Şahinoğlu, Yağmuroğlu‟na(eyvallah idüb yağ)(22) mur Oğlu Sarı Sırrı‟ya eyvallah idüb, Sarı Sırrısın, Bulgar‟da yatan Bozoğlan‟a eyvallah idüb, Bozoğlan, Kara Pirbat‟a eyvallah idüb, Kara Pirbad, Pir Şahlı‟ya eyvallah idüb, Pir Şahlı, Sarı Sultan‟a ey(vallah idüb Sar)(23)ı Sultan, Pir(î)(24) Sul tan Ali Abbas kavlinde filan:. Eyüb Sul tan, Seyyid Bilal‟e eyvallah idüb, Sey yid Bilal, Hızırillez‟e, Hızırillez, Kesekin Sultan Altun Beynam Dede Ahi Ba ba Sultan‟a, Ak Koca Sultan‟a eyvallah idüb, Ak Koca(Sultan Ali)(25) Sultan‟a (eyvallah idüb)(26) Ali Baba, Sultan Şah Ali Abbas kavlinde filan:. Seyyid Ali Kızıl Deli‟ye eyvallah idüb, Kızıl (Bâl)(27) Deli Mürsel Baba‟ya eyvallah idüb, Mürsel Baba, Hamid Baba‟ya ey vallah idüb, Hamid Baba, el-Hac Bek taş Veli kavlinde filan:. Sarı Baba Sultan, Baba Munzur Sultan‟a eyvallah idüb, Baba Munzur, Dur Sultan(a eyvallah idüb Dur Sultan)(28) Melik Gazi Sultan‟a, Melik Gazi Sultan, Dur Man- sur Sultan‟a eyvallah idüb, Dur Mansur Sultan, İbrahim Sultan(a), Gözü Kızıl Sultan‟a eyvallah(idüb)(29) Gözü Kızıl Sultan(Musa)(30) Rıza kavlinde filan:. Hubyâr Abdal, Uryân Hızır‟a eyvallah idüb, Uryan Hızır, Veysel Karani‟ye ey vallah idüb, Veysel Karanî, Şeyh Şazelî(ye) Şeyh Şazelî, Şeyh Zervin‟e, Şeyh Zervin, Şeyh Safi‟ye, Halil İbrahim Sultan, Hataî (Sultan‟a)(31) Hataî, Sultan Süleyman‟a Şah Ali(Abbas)(32) kavlinde filan:. Şeyh Yakub, Nalband Dede‟ye ey vallah idüb, Nalband Dede, Şeyh Meh med Dede‟ye eyvallah idüb, Hüseyin Gazi Sultan, Hüseyin Kadı Sultan‟a (eyvallah idüb)(33) Hüseyin Kadı Sultan, Battal Gazi (Sultan‟a)(34) Lokman Kadı‟ya, Lokman Kadı Sultan, Ağuiçen Gazi‟ye, Ağuiçen, Zeynel Abidin‟e, Zeynel Abidin, İmam Cafer Sadık, İmam Cafer Sadık, Musa Rıza‟ya eyval lah idüb, Musa Rıza İmam Hüseyin Veli Kavinde filan:. Hasan Gazi Sultan, Celil Bah Sultan‟a eyvallah idüb, Celil Bahı Sultan, idrisz Altıkarışz Seyyid Ali‟ye eyvallah idüb, Şeyh ibra him, Dede Korhun‟a, Dede Korhun, Garib Musa‟ya, Garib Musa, Hızır La la‟ya, o kimesne, Şahî Sultan Baba Mansur‟a eyvallah idüb, Şeyh Ahmed, (Ahmed)(35) Dede‟ye eyvallah idüb, Şeyh Ahmed, Musa Rıza kavlinde filan:. Koy Baba, Saçak Velioğlu‟na eyvallah idüb, Gülbaba Sultan‟a eyvallah idüb, ol ki mesne, Kara Abdal‟a, Kara Abdal, Sul tan Kan Abdal‟a, Kan Abdal, o kimseye Haydar Abdal‟a, Haydar Abdal, Cerci Ahmed (Dede‟ye)(36) Cerci Ahmed,

 

Gözcü Karaca Ahmed Baba‟ya, Gözcü Karaca Ahmed, Sultan el-Hac Bektaş Velikaddesellahü sırra‟l-aziz-kavlinde filan:. Gözü Kızıloğlu (selim Seyyid‟e eyvallah idüb, Selim)(37) Seyyid Sarı Saltuh‟a eyvallah idüb, Sarı Saltuh, Kul Himmet Pir Sultan Abdal Şah (Abbas)(38) kavlinde filan:. Koca Saçlu Seyyid Ba ba‟ya eyvallah idüb, Seyyid Baba Sul tan Leşker Sultan Şah Dehman‟a eyval lah(idüb)(39), Şah Dehman et-Takiyyü‟n Nakiyyü‟lHasanü‟l-AskerT Mehdi-i Sahib-i Zemin kavlinde filan:.

 

(Hem Ala masiyeti Talib şükrin aza- bina alma sarf-ı nazar-ı talib birini bozar. İsbat(ı)(40) “Muhammed‟in yolunda ne gezer idi alayın yedi saç kolu var sarb yerde asıludur.)(41)

 

İbtida kapu teslim kapusudur. Bu nun manası nedir? Manası budur ki: Katib üç yüz altmış altı nokta tökmüş kitaba. Her nokta Dedenin bir iki nok ta çıkar kitaba. Bunun manası nedir? Manası budur ki: Yedi kat arş yedi kat kürs, yedi kat levh yedi kat kalem, yedi kat on iki imam yedi kat kırk makam, otuz altı bin farz otuz altı bin sünnet, yüzin ki arşta yüzün ki kürste, yüzün ki levh-i kalemde yüzün ki on iki imam da, yüzün ki kırk makamda. Beş bini

 

temennada beş bini tecellada. Tecella dan temennaya elini yitürdin mi? Dört kapıdan içerü vardun mı? Yetmiş ikiden özünü seçdün mi? Kırk kapıdan içerü erkana geçtün mi? Üç yüz altmış altı sancuya(?)verdün mi? Kendumi üçyüz altmışaltı sancuya(?) verdim. Kendumi yetmiş katar içeru boynuma aldım. Pirimin divanına yolluca durdum. Sanma cellat özüme kıydım. Neşteri vurdum. Bin lokmayı bir eyledim. Bin lokmayı aldım. Seyr kazasın seyr eyledim. O lokmanın bin bir ismi vardır. Bilün mi? Ağzına alub o lokmayı yiyebilün mi? Bin bir manası vardır diyebilün mi? Haydarı Fatıma‟ya yardur didiler, Hati ce‟yi Muhammed‟e yardur didiler, inanmazsan Şeyh Sâfi‟ye sor didiler.

 

ŞECERE 2

 

Bismillarhirrahmanirrahim.

 

Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiri‟l-müminin( ya Muhammed ya Ali!

 

Elhamdülillahi ata tayyibi‟t-tahirin kutbi‟l-arifin seyyid i‟ş-şakiri n ala tari ki‟lmustakim evliyai‟l-mürselin et-ta rikati hakikati‟s salikin el-kutbi‟l-arifin.

 

Yer yoğiken gök yoğiken mürekkeb ezilmeden, kalem düzülmeden, cihan bozulmadan. İsm-i A‟zamdan halk olub bin dua ile göğe ağan, kandilde nur olub çal-pare (hutuyı)(42) kırk pare idüb (bölüb)(43) kevne kazma atub, bir sarı öküz üstüne bina kurub, arş yarılub Düldül çıkub, Muhammed Mustafa‟nın parmağına basub, altı dirhem kan saçub, parmağının kanından (yeşil)(44) odlar görüb, ol vaki nurunu görüb nuruna salavat verdi. Bizden Muhammed‟e salavat verüb, Allah(a) nida idüb:,A‟layım (ednayım)(45) ,,ol vaki Allah‟dan nida idüb: ,,Ya Muhammed, ben seni yetmiş iki buçuk millet ümmet eyledim”(46) bir mucizatını görüb, (niçin)(47) da eyledin: ,,Ya Resulallah, her birine bir dil verüb, her birine bir din verdik. Ne manadır ayredeyim. » Ol vakt zü‟l-Celal Hazretleri Cebrail Aleyhisselam ile yüz dört kitab gönderdi. Ol vakt(Allah)(48) şerikin yoktur. Şerikin yarlığına delilim üç, üçde biri(delilim)(49) budur ki, birisi aklen, birisi naklen, birisi yakı nen. Aklen delilim budur ki : « Kul Hü vellahü Ehad ». Naklen delilim Amentü billah » yakınen delilim budur ki « Ve Melaiketihi ve Kütübihi ». Ol vakt gökyüzünden yüzdört kitab indi. Dördü müdevver büyük kitab, yüzü sühuf. İncil İsa Aleyhisselam‟a verub, Tevrat Musa Aleyhisselam‟a verub, Ze bur Davud Aleyhisselam‟a inüb, Kur‟an Muhammed Aleyhisselam‟a inüb ; Yüzü Şeriate verüb, yüzü Hakikate verüb, andan sonra yol kurub(kurulub)(50) haber-i Cebrail aleyhisselam olub, mür şidlik toprakta kalub, pirlik Ali‟nin zatında kalub, dahi Cem mürşidi Şah Ali Abbas olub, Cebrail Mikail‟e eyvallah idüb, Mikail İsrafil‟e eyvallah idüb, İs rafil Azrail‟e eyvallah idüb, Azrail Mu hammed Mustafa‟ya eyvallah idüb, Muhammed Mustafa Aliyyü‟l-Murta za‟ya eyvallah idüb, Aliyyü‟l-Murtaza, Mehdi-i Sahib-i Zaman‟a eyvallah idüb, Mehdi-i Sahib-i Zemin yola ey vallah idüb, yol cümleden uludur.

 

Cümlemizin başıdır yol. Yol Ali‟nindir :. El-beyanü fi‟l- beyani‟l- be yan farz-ı kifaye budur : Üçyüz altmış altı farz-ı kifaye budur :. Ellisi el- Hac Bektaş Veli‟de kuddise sırru‟laziz, yüzü de Musa Rıza kavlinde, yüzü İmam Hüseyin kavlinde, yüzü de Şah Ali Abbas kavlinde, kırkaltısı Mehdi-i Sahib-i Zaman kavlinde, cümlesi Mehdi-i Sahib-i Emin eI‟beyan ikrarü‟l-beyan.

 

El ele el Hakk‟a Urumkuryesi Meh med Dede Sultan Haydar Sultan‟a ey vallah idüb, Haydari Sultan Kalkancızade‟ye eyvallah idüb, Kalkancız Güvenç Abdal‟a eyvallah idüb, Güvenç Abdal Kaimoğlu‟na eyvallah idüb, Kaimoğlu Bender Fakıoğlu‟na ey vallah idüb,

 

Bender Fakıoğlu Şah Oğluna eyvallah idüb, Şahanoğlu Yağmuroğlu‟na eyvallah idüb, Yağmuroğlu Sarı Sırrı‟ya eyvallah idüb, (Sarı Sırrısın)(51) Bulgar‟da yatan Bozoğlan İmam‟a eyvallah idüb, Kara pirbad Pir Şahlı‟ya eyvallah idüb, Pir Şahlı Sarı Sultan‟a eyvallah idüb, Sarı Sultan Piri Sultan‟a Ali Abbas kavlinde filan:. Eyüb Sultan Seyyid Bilal‟e eyvallah idüb, Seyyid Bi lal (Hıdırillez‟e, Hıdırillez)(52) Kesekin Sultan‟a eyvallah idüb, Altun Beynam Dede Ahi Baba‟ya, Akkoca Sultan‟a eyvallah idüb, Ak Koca Sultan Ali Baba(Sultan‟a)(53) Ali Baba Sultan Şah Ali Abbas kavlinde filan:. Seyyid Ali Kızıldeli(ye) eyvallah idüb, Kızıl Bâl Deli, Mürsel Baba‟ya eyvallah idüb, Mürsel Baba Hamid Baba‟ya eyvallah idüb, Hamid Baba el-Hac Bektaş Veli kavlinde filan:. Sarı Baba Sultan Baba Munzur (Sultan‟a)(54) eyvallah idüb, Baba Munzur Dur Sultan‟a eyvallah idüb, Melik Gazi Sultan Dur (Mansur‟a)(55) Sultan‟a eyvallah idüb, (Dur Mansur)(56) Sultan İbrahim Sultan‟a Gözü Kızıl Sultan‟a eyvallah idüb, Gözü Kızıl Sultan Musa Rıza kavlinde filan:. Hubyâr Abdal Üryan Hızır‟a eyvallah idüb, Üryan Hızır Veysel Karani‟ye eyvallah idüb, Veysel Karani Şeyh Şazeli‟ye, Şeyh Şazeli (Şeyh)(57),Zervin‟(e), Şeyh Zervin Şeyh Safi‟ye, Halil İbrahim Sultan Hatai‟ye, Sultan Hatai Sultan Süleyman‟a, Şah Ali Abbas kavlinde filan:. Şeyh Ya‟kub Nalband Dede‟ye eyvallah idüb,( Nalband Dede Şeyh)(58) Mehmed(Dede‟ye)(59) eyvallah idüb, Hüseyin Gazi Hüseyin (Kadı)(60) eyvallah idüb, (Hüseyin Kadı)(61) Battal Gazi, Lokman Gazi Sultan‟a, Ağuiçen Gazi Ağu içen Zeynel Abidin‟e, Zeynel Abidin jmam (Cafer Sadık‟a, İmam Cafer)(62) Sadık Musa Rıza‟ya eyvallah idüb, Musa Rıza, İmam Hüseyin kavlinde filan:. Hasan Gazi Sultan Celil Baba Sultan‟a, idrisz Altı karışzade Seyyid Ali‟ye eyvallah idüb, Şeyh İbrahim (Dede Korhun‟a)(63) Dede Korhun Garib Musa‟ya, Garib Musa Hızır Lala‟ya, (ol kimesne)(64) Şah Sultan Baba Mansur‟a eyvallah idüb, Şeyh Ahmed Ahmed Dede‟ye eyvallah idüb, Şeyh Ahmed Musa Rıza kavlinde filan:. Koy Baba Saçak (Velioğlu‟na eyvallah)(65) idüb, Gülbaba Sultan‟a eyvallah idüb, Selim Seyyid eyvallah edüb Selim Seyyid Sarı Saltuh‟a eyvallah edüb, Sarı Saltuh Kul Himmet Pir Sultan Abdal, Şah Abbas kavlinde filan:. Gözü Kızıl B Abdal(Kara)(66) Abdal‟a, Kan Abdal Hızır AbdalCa), Hızır Abdal Cerci Ahmed Dede‟(ye), Gözcü Kara Ahmed Baba‟ya, Ahmed Baba el-Hac Bektaş kavlinde filan:. Koca Saçlu Seyyid Baba‟ya eyvallah idüb, Seyyid Baba Sultan, Leşker Sultan‟a, Şah Dehman‟a eyvallah idüb, Şah Dehman en- Nakiyü‟l-Hasa nü‟l-Askeri Mehdi-i Sahib-i Zaman kavlinde filan :. (Hem Ali masiyet-i Ta lib şükrin azabına sarf-t nazar-ı talib birini bozar. İsbat(ı)(67) “Muhammed‟in yolunda ne gezer idi alayın yedi saç kolu var sarb yerde asıludur.)(68)

 

İbtida kapu teslim kapusudur. Bunun manası nedir? Manası budur ki: Katib üç yüz altmış altı nokta tökmüş kitaba. Her nokta Dedenin bir iki nokta çıkar kitaba. Bunun manası nedir? Manası budur ki: Yedi kat arş yedi kat kürs, yedi kat levh yedi kat kalem, yedi kat on iki imam yedi kat kırk makam, otuz altı bin farz otuz altı bin sünnet, yüzin ki arşta yüzün ki kürste, yüzün ki levh-i kalemde yüzün ki on iki imam da, yüzün ki kırk makamda. Beş bini temennada beş bini tecellada. Tecella dan temennaya elini yitürdin mi? Dört kapıdan içerü vardun mı? Yetmiş ikiden özünü seçdün mi? Kırk kapıdan içerü erkana geçtün mi? Üç yüz altmış altı sancuya(?)verdürı mi? Kendumi üçyüz altmışaltı sancuya(?) verdim. Kendumi yetmiş katar içeru boynuma aldım. Pi rimin divanına yolluca durdum. Sanma cellat özüme kıydım. Neşteri vurdum. Bin lokmayı bir eyledim. Bin lokmayı aldım. Seyr kazasın seyr eyledim. O lokmanın bin bir ismi vardır. Bilün mi? Ağzına alub o lokmayı yiyebilün mi? Bin bir manası vardır diyebilün mi? Haydarı Fatıma‟ya yardur didiler, Hati ce‟yi Muhammed‟e yardur didiler, inanmazsan Şeyh SMi‟ye sor didiler.

 

ŞECERE 3

 

Şah Abbas Horadan(Horasan)‟dan sökün yürüdu Buhara (?) yürüdü. Er debi 1 mukaddema Kerbela çölünden sökün idüb Şah Ali Abbas Hazretlerinin birinci evladı Koç Haydaroğlu Şah Cüneyd Esseyid Ali Köyünden Erdebil‟den sökün idüb Kars-t Ardahan Durnik Kazası‟ndan cüda-yı vatan olub Kiştim‟e gelmiş olduğu, ondan Corevan‟a gelmiş, Karye-i Mığıl temekkünlerinden Harput mahkemesinde Şah Cüneyd evladı olduğu ısbat olub, Dersaadette ısbat olub, Hacı Bektaş Veli Kütügü nde ısbat olub, Nekrez(?) Harput milketin den zahir batın isbat-ı vücud olub, Sarı Sırrı evladı Yağmuroğlu Şah Haydar evladı Seyyid Nesimi evladı Seyyid Hü seyin evladı Seyyid Haydar evladı Seyyid Cineyd evladı Seyyid Ali evladı Seyyid Safaverdi evladı Seyyid Allah- verdi evladı Seyyid Mehmed evladı Seyyid Hüseyn evladı Boynueğri Seyyid Mehmed evladı Seyyid Abbas evla dı Seyyid İbrahim evladı Seyyid Yusuf Birinci evladı Seyyid Abdullah evvel karındaşı Seyyid İbrahim sene bir ikiyüzün altmış üç senesinde Seyyid Abdul lah bin Musa Rıza Dergahında ısbat kılınmıştır. Şahin Baba Dergahı‟nda nezaret kılınmıştır. Necef(?) Deryası‟nda İmam Ali Dergahı‟nda nezaret kılınmış tır. Şah Ali Abbas Dergahı‟na dinelüb Şahi Ali Abbas evladı olduğu ısbat olub kazan kaynadub, halife çıkub ümera olan Seyyid-i S Seyyid-i Kir toprağı kefaret olduğu sebep gözünü(?) açurub Şah Abbas Birinci evladı Şah Cüneyd Corevanlı(69) Aşireti, Milli Aşireti, Şirke(jirki), Pestuvan Görenli Aşireti bu ocağın mürididirler. Şebin konan Kiştim cemaati evliyasıylan, Kalu lar Cemaati evliyasıylan, bu cemaatler Şah Ali Abbas evlatlarının hüccetinin gönüllü sofrasın naibidir. Bu ikrardan kayanların ikrarı bürehanı cehen nem de olduğumuz yerden varmaz, olmadığımız yerden ehl-i farz yalana kayan bizden bil firar bolsun. Onlardan kayan bizden bil bolmasun. Yedi bir kere on yıldan, bir kere yigirmi yıldan, bir kere otuz yıldan bir kere b Siyah.... siyah berat alasın. Talib namı niyazını alasın. Gel beni Şah-ı Horasan‟da bula sın. Bulamazsan yüzün kara olsun. Pir lik Şah Ali Abbas‟dan, hayrın makam-ı Dehman ucmağın olub, Şah Abbas ev ladı Seyyid Abdullah Halife olub, bu şecere yerinden verilmiş, her kim bu şecereye şek getürürse mutlaka kafirdir.


Paylaş

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi