Kâmer-i Benî Hâşim İmâm Ebû'l Fâdl Abbâs

 

Giriş

 

Tarih boyunca Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi vessellem- Efendimizin Ehl-i Beyt'inin mensupları arasında çok değerli şahsiyetler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de Allahu teâlâ'nın yenilmez arslanı ve Râşid Halifelerden Hazret-i İmâm Ali Mûrtezâ Efendimizin evlâdından İmâm Abbâs Efendimizdir. Bu değerli İmâm hakkında genel olarak bilgimiz çok azdır. Genel manada İmâm Ali Efendimizin çocukları zikredildiğinde İmâm Hasen Muctebâ ile İmâm Huseyin fi deşt-i Kerbelâ Efendilerimiz aklımıza gelir. Fakat diğer evlâd-ı kirâmını çok bilmeyiz. Biiznillâh bu yazımızda Bâbûl Hevâic İmâm Abbâs Efendimizin hayatından kısa bilgi vereceğiz. 

 

 

I. Doğumu ve Çocukluğu 

 

İmâm Abbâs, Hicri 4 Şaban 26 senesinde âleme teşrif etmiştir. Muhterem peder-i âlileri mâlum olduğu üzere İmâm Ebû Turab Ali Hazretleri ve valide-i muhteremeleri Ümmü'l-Benîn diye bilinen Fatıma bintü Hizâm el-Kilabîyye'dir.(1) 

 

Ensab eserlerinde bu değerli hanımefendinin ataları sırası ile zikredilmiştir. Özellikle Ebu'l Ferec İsfehanî, "Mekatilu't-Talibiyyin" adlı eserinde bahsetmektedir. Ümmü'l-Benîn Vâlidemizin atalarına "Mızraklar İle Oynayan" lakabı verilmiştir.(2)

 

Bazı rivayetlere göre İmâm Abbâs Efendimiz doğduğunda İmâm Ali Efendimizin kucağına verilir ve Hazret-i İmâm ay yüzlü evlâdını görür görmez gözleri dolar. Hikmeti ise; tathir evladının Kerbelâ'da İmâm Hüseyin Efendimiz ile şehid edileceğini ve kollarının kesileceğini görmesidir.(3) Kerbelâ Faciasının vükuu bulacağı Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi vessellem- Efendimiz tarafından haber verildiği bütün İslâm alimlerince kabul edilen bir gerçektır. Bu sebeple İmâm Ali'nin bunu bilmesi de Varis-i İlm-i Nebî olmasından dolayıdır.

 

İmâm Abbâs çok güzel yüzlü olduğu için Haşimoğulları'nın ay yüzlüsü anlamına gelen "Kâmer-i Benî Hâşim", Kerbelâ’da Ehl-i Beyt’e su taşıdığı için "Sekka" ve dualarda hürmetine Cenâb-I Hakk Hazretlerine arzu niyaz edildiğinde kabul olunduğu için “Bâbul Hevaic” lakapları meşhur olmuştur. 

 

II. Evliliği ve Evlatları

 

İmâm Abbâs peder-i âlileri İmâm Ali'nin ahirete intikalinden sonra, Hazret-i İmâm Hasen tarafından Hicrî 40'lı yılların başında Hazret-i Abbâs -radıyallahu anh-'ın oğlu Hazreti Ubeydullah -radıyallahu anh-‘ın kerimesi Lübâbe Hatun ile evlendirilmiştir. 

İmâm Abbâs'ın 5 çocuğu olmuştur. 4 erkek ve 1 kız evladı sahibi olan İmâm Abbâs'ın; oğullarının isimleri sırası ile Ubeydullah el-Medenî, Fazl, Hasan ve Kâsım'dır.(4) Soyu Ubeydullah el-Medenî'den devam etmiştir. İmâm Abbâs’ın neslinden çok değerli aileler gelmiştir. Pakistan'daki Kadirî yolunun büyüklerinden Seyyid Muhammed Nevşahî ailesi bunlardandır.

 

III. Vefatı

 

Hicrî 61. senenin Muharrem ayında meydana gelen Kerbelâ faciâsı'nda şehîdlere serdâr olan İmâm Abbâs, cennet gençlerinin efendisi İmâm Hüseyin'in Kerbelâ'da sancaktarlığını yapmıştır.

Kerbelâ sahrasında birer birer yiğitler şehîd düşünce İmâm Abbâs anneden de bir kardeşleri olan Abdullah, Cafer ve Osman'a: "İlerleyiniz! Varlığım, size fedâ olsun! Efendinizi koruyunuz! Onun uğrunda can veriniz!" dedi.(5) Ehl-i Beyt'in bu güzide sultanları birer birer şehîd oldu ve geride İmâm Hüseyin ile İmâm Abbâs kaldı.

İmâm Hüseyin'in izni ile Ehl-i Beyt'in tathire olan seyyide hanımlarına ve çocuklarına su almak için Fırat'a giden İmâm Abbâs, mel'un Zeyd b. Rukad el-Cenbî ile mel'un Hakîm b. Tufeyl el-Sinbisî tarafından mubarek kolları kesilerek şehîd edildi.(6)

 

IV. Sonuç

 

Mazlum şehîd olan İmâm Abbâs savaşçı, alîm, fazıl ve celâl meşreb bir zat olarak bilinir. Yine Ehl-i Beyt'in mümtaz mensupları tarafından fazlası ile medh edilen bu sultan İmâm Hasan, İmâm Hüseyin ve Hazreti Fatımâ'ya derin sevgisi ile tanınmıştır. Nûr dolu bir hayat yaşayıp bu şekilde alem-i cemâle irtihal eylemiştir. Cenâb-ı Sânî Zûl Celâl Hazretleri Ehl-i Beyt'i Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi vessellem-'in şefaatlerine nail olanlardan eylesin.

 

Kaynaklar:

 

1 - Ensab'ut- Talibiyyin fi Şerh-i Sırr'ıl- Ensab'ul- Aleviyyin, s. 255; Umdet'ut-Talib, s. 356

2 - el-Abbas, Merhum Mukarrem

3 - Kamer-i Beni Hâşim, s. 21

4 - Hadikat'un- Neseb ve Maarif-i İbn-i Kuteybe, s. 96

5 - Taber-i Tarih, s. 2696 - Taber-i Tarih, s. 269

                                                                                                                                                                                                                 


Paylaş

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

Paylaş

@seyhahmeddedeocagi
@seyhahmeddedeocagi