HAZRETİ PÎR SEYYÎD EBÛL VEFÂ TÂCÛL ÂRİFÎN’İN ANADOLU’DAKİ HALİFELERİ VE SÜLALESİ

 

Vefâîyye Tarikatının Kurucusu ve Ehl-i Beyt neslinin kutlu imâmlarından Seyyîd Ebûl Vefâ Tâcûl Ârifîn Hazretlerinin “Meşâyîhul Erbâîn / Kırk Şeyhler” olarak bilinen seçkin talebeleri ki aralarında kendi akrabasından olan seyyidlerde vardır. İşte bunlardan Anadolu’ya gelen ve bazı Ocakların başı olan mubarek zatlar şunlardır:

 

- Seyyîd Şeyh Ebû’l Abbâs Şihâbûddîn Gânîm -kuddise sırruhu- : Ağuiçen Ocağı mensubu seyyidlerin bir kısmı bu seyyidin soyundan gelmedir ve Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlatları arasına dahil olmuş Kırk Şeyhler’dendir.

 

- Seyyîd Şeyh Alî b. Hâmîs nâm-ı diğer Alî b. Üstâd -kuddise sırruhu- : Mineyik Ocağı silsilesinde ismi geçen bir seyyiddir. Ağuiçen Ocağı’nın bir kısmı ise bu zattan gelmedir. Bu seyyidde Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlatları arasına dahil olmuş Kırk Şeyhler’dendir. Ayrıca Rufâî Sâdâtından Şeyh İzzeddîn Ahmed el-Fârûsî el-Vâsıtî’nin “İrşâdu’l-Müslimîn” adlı eserinde Hazreti Pîr Seyyîd Ahmed el-Kebîr er-Rufâî’den “Rufâî Hilafet Hırkası” giyen manevi sultanlardan zikredilir.

 

- Seyyîd Şeyh Ahmed Tavîl Tecemî -kuddise sırruhu- : Şeyh Ahmed Dede Ocağı mensubu seyyidlerin ceddidir ve Sarı Sultân lakabı ile meşhur olmuştur. Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlatları arasına dahil olmuş Kırk Şeyhler’dendir.

- Seyyîd Şeyh Pîr Hayatûddîn -kuddise sırruhu- : Zeynîyye meşayihinden meşhur Seyyîd Velâyet hazretlerinin ceddîdir ve Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlatları arasına dahil olmuş meşhur halifelerindendir.

 

- Seyyîd Şeyh Mahmud Merzubân-ı Velî -kuddise sırruhu- : Sivas’daki bir kısım Vefâî Sâdâtının ceddîdir ve Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin Anadolu’ya irşad vazifesi ile gönderdiği seyyidlerdendir.

- Seyyîd Şeyh Pîr Mansûr el-Hâşimî -kuddise sırruhu- : Meşhur Eğil Beylerinin ceddîdir ve Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinden hırka giymiş bir Hâşimî seyyîddir.

 

- Şeyh Hüseyin Râî -kuddise sırruhu- : Şeyh Çoban Ocağı’nın ceddîdir ve Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin seçkin Kırk Şeyhler’inin arasına dahil olmuş halifelerindedir.

- Seyyîd Şeyh Muhammed Şivekârî -kuddıse sırruhu- : Vefâîyye sâdâtından Seyyîd Kûçek Şivekârî Hazretlerinin ceddîdir ve Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin evlatlarına dahil olmuş bir seyyîddir.

 

- Seyyîd Şeyh Numân b. İsmâil el-Etomîdî nâm-ı diğer Sultân Dede Kargın -kuddise sırruhu- : Seyyîd Ebûl Vefâ Hazretlerinin kurduğu Vefâîyye tarikatını Anadolu’da kökleştirip yayan ve 400 Vefâîyye şeyhinin mürşidi olup Garkinîyye tarikatının Pîridir. Dede Kargın Ocağı seyyîdlerinin kutlu ecdadıdır ve soyu o kadar genişlemiştir ki Seyyid Güvenç Abdal, Seyyîd Şeyh Hasan el-Kırzî ve Mendî Seyyîdleri dahi bu soydandır.

 

 


Paylaş

Comments: 0

Yazarlar/Site Yöneticileri

Mehmet Yıldırım           Ayhan Aydın              Volkan Doğan               Akar Güneş               Umut Gürses             Can Ali Çelik

Paylaş